𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗔𝗧 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗣𝗜𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨

800 രൂപക്ക് തുടങ്ങിയ സിപ്അപ് നിർമ്മാണം ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തി

800 രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ സിപ് അപ്പ് കച്ചവടം ,ഇന്ന് സ്റ്റാർ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. Star Milk Products in Thazhava, Kollam is one of the leading businesses in the Dairy Product Manufacturers

Advertisement